Romuald Twardowski

Romuald Twardowski – kompozytor

Kompozytor urodził się 17 czerwca 1930 r.  w Wilnie. Tam spędził swoje dzieciństwo i młodość. W  czasie okupacji uczył się gry na skrzypcach, a po wojnie  na fortepianie i organach.                                                       W latach 1952-57  studiował fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie (obecnie Litwa).  Po studiach, w grudniu 1957 r. przyjechał na stałe do Warszawy. Najpierw kontynuował studia w warszawskiej Państwowej  Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Bolesława Woytowicza, a po wygraniu konkursu Związku Kompozytorów Polskich, w 1963 roku wyjechał do Paryża na dalsze studia u słynnej Nadii Boulanger. Był tam dwukrotnie, drugi raz w 1966 r., uzupełniając studia nad chorałem gregoriańskim i polifonią średniowiecza.
    Twórczość Romualda Twardowskiego, jakkolwiek nowoczesna, jest zarazem  komunikatywna, pełna wewnętrznego dramatyzmu i posiada rys indywidualny. Stanowi ona  oryginalne zjawisko w powojennej muzyce polskiej. Nie uleganie zbytniej modzie, awangardzie, lecz tworzenie muzyki w duchu umiarkowanie nowoczesnym, strawnej dla uszu słuchacza – to myśl przewodnia kompozytora.

 

Romuald Twardowski – composer

The composer was born on June 17, 1930 in Vilnius. There he spent his childhood and youth. During the occupation he learned to play the violin, and after the war on the piano and organ. In the years 1952-57 he studied piano and composition in the class of Julius Juzeliunas at the State Conservatory of the SRR in Vilnius (now Lithuania). After graduation, in December 1957 he came to Warsaw permanently. He continued his studies at the Warsaw State Higher School of Music with prof. Bolesław Woytowicz. After won the competition of the Polish Composers' Union, in 1963 he went to Paris for further studies at the famous Nadia Boulanger. He was there twice, the second time in 1966, completing his studies of the Gregorian chant and the polyphony of the Middle Ages.
   Romuald Twardowski's work, however modern, is at the same time communicative, full of internal drama and has an individualistic character. It is an original phenomenon in post-war Polish music. Not too fashionable, avant-garde, but creating music in a moderately modern style, digestible for the listener's ears - is the composer's theme.